24
جولای

لویی کان

هنرمعماری زمانی آغاز می شود که شما با دقت فروان دو آجر را بر روی یکدیگر قرار می دهید.