پروژه ها

پروژه های درمانی

کلینیک دندانپزشکی آرسته
کارفرما :دکتر نوید آرسته
فاز 1 مساحت:250 متر مربع
سال ساخت :1394

فاز 2 :مساحت 200 متر مربع

سال ساخت :1400

داروخانه دکتر ابطحیان
کارفرما :دکتر محمد ابطحیان
مساحت :120 متر مربع
مکان :شیراز خیابان اردیبهشت
سال ساخت :1394

کلینیک سینا
کارفرما :دکتر سینا موحدی
مساحت :160 متر مربع
سال ساخت : 1393
مکان :بوشهر خیابا میرزایی

Translate / ترجمه