پروژه ها

پروژه های مسکونی

ساختمان زنگال 1

سال ساخت 1395

مساحت 1100 مترمربع

شیراز

 


ساختمان موجودی

سال ساخت 1397

مساحت 1220 مترمربع

شیراز-پل معالی اباد

طراحی و اجرا استودیو زنگال


ساختمان برادر

سال ساخت 1398

مساحت 900 متر مربع

مالک مهندس امین وطن ایمان

شیراز.شهرک استقلال

طراحی و اجرا استدیو زنگال


ساختمان 271

سال ساخت 1400

مساحت 1300 مترمربع

مالک دکتر شهرام شهاب

طراحی و اجرا استدیو زنگال

شیراز.خلبانان


 

ساختمان صناعی

سال طراحی 1400

شیراز.خیابان خلیلی


ساختمان زنگال 3

سال ساخت 1401

مساحت 1300 متر مربع

طراحی و اجرا استودیو زنگال

شیراز.خیابان فرهنگ شهر


ساختمان رحمانی

سال طراحی 1402

مساحت 1500 متر مربع

شیراز.خیابان آقایی


 

ساختمان رئیسی

سال طراحی 1402

مساحت 1800 متر مربع

شیراز.ایمان شمالی


 

Translate / ترجمه