پروژه ها

پروژه های مسکونی

ساختمان نیایش
کارفا :اقای مهندس منصوری
مساحت :250 متر مربع
سال ساخت :1395
مکان:شیراز بلوار نیایش

ساختمان زنگال 1
کارفرما : مهندس اکبر فروزنده
مساحت :900 متر مربع
سال ساخت :1396
مکان : شیراز خیابان زرهی

ساختمان زنگال 2
کارفرما : اکبر فروزنده
مساحت :1200 مترمربع
مکان:شیراز خیابان ایمان جنوبی
سال ساخت :1398

ساختمان 204
کارفرما :دکتر شهرام شهاب
مساحت :1300 متر مربع
سال ساخت :1399
مکان :شیراز کوی خلبانان

ساختمان سعادت
کارفرما :مهندس مهرداد سعادت
مساحت : 200 متر مربع
سال ساخت :1394
مکان : شیراز خیابان جمهوری

ساختمان موجودی
کارفرما :زرین تاج موجودی
مساحت :1200 متر مربع
سال ساخت :1397
مکان : شیراز پل معالی آباد

ساختمان وطن ایمان
کارفرما :اقای مجید وطن ایمان
مساحت :800 متر مربع
سال ساخت :1398
مکان :شیراز شهرک استقلال

Translate / ترجمه